Egzekucja z nieruchomości praktyczny

Egzekucja sądowa w prawie polskim to jedyne na rynku wydawniczym opracowanie internetowe systemowe dotyczące polskiego prawa egzekucyjnego w obszarze egzekucji sądowej. Omawia ono w całości egzekucję prowadzoną w oparciu o przepisy kodeksu postępowania.

Usługi

Aktualne problemy egzekucji

Recenzowana monografia stanowi interesujące opracowanie dotyczące egzekucji s�...

Aktualne problemy sądowego

Słowa główne prawo postępowanie egzekucyjne Z recenzji: Aktualne problemy s...

Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Opracowanie zawiera podsumowanie informacji z aspektu egzekucji administracyjnej...

Egzekucja administracyjna obowiązków

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS W...

Egzekucja

Bardzo bliska przyszłość osłabiona Unia Europejska przeżywa kryzys, pre...

Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Artykuł internetowy obejmuje kompendium znajomości z aspektu egzekucji administracyjnej p...

Finansowanie egzekucji sądowej

Artykuł stanowi wzorcowe studium porównawcze, jakie obejmuje wszechstronną charakterystykę egzekucji sądowej z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorowi w toku konsekwentnej i symetrycznej systematyki udało się ująć wszystkie kluczowe elementy omawianej sytuacji. Zupełnie oryginalna w piśmiennictwie krajowym jest porcja pracy poświęcona prawu niemieckiemu, które w tym obszarze nie było dotychczas przedmiotem szerszych badań. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych podejmuje tematykę związaną z realizacją obowiązku alimentacyjnego, jaka była, jest i prawdopodobnie będzie przedmiotem licznych kontrowersji. Ostatnie lata pokazały, że w Polsce ciągle brakuje regulacji, jaka w pełni sprostałaby potrzebom realizacji obowiązku alimentacyjnego. Uchylenie ustawy z dnia kwietnia o postępowaniu w stosunku do dłużników alimentacyjnych także zaliczce alimentacyjnej również wstąpienie w życie ustawy z dnia września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które miały miejsce po ukazaniu się pierwszego wydania niniejszego opracowania, nie przyniosły oczekiwanych skutków, czego dowodem są kolejne nowelizacje ostatniej z ustaw, a także wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchylający art. ust. pkt tejże ustawy. Niniejsze opracowanie internetowe ma na celu nie tylko przybliżenie aktualnego stanu prawnego w temacie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, jednakże podobnie usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie, w tym również norm prawa procesowego, czyli norm zawartych w kodeksie postępowania cywilnego, jak i norm prawa materialnego, które w drodze egzekucji sądowej należy urzeczywistnić. Każdy, kto zajmuje się sprawami o charakterze alimentacyjnym, w tym w szczególności komornicy, sędziowie, adwokaci i radcy prawni, mając na uwadze na szczególny natura tych spraw, powinni posiadać aktualną wiedzę związaną z alimentami, zarówno od strony proceduralnej, jak i materialnej.

Portfolio

Egzekucja administracyjna nieruchomości

Egzekucja administracyjna nieruchomości

Monogra dotyczy w największym stopniu skomplikowanego i złożonego sposobu egzekucji opłaty pieniężnych egzekucji z nieruchomości. W pracy uwzględniono aktualne poglądy doktryny oraz orzecznictwo. W sposób przejrzysty zachowując systematykę kodek­sową.

Zasady dochodzenia kosztów

Zasady dochodzenia kosztów

W roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązków gmin połączonych z gospodarowaniem odpadami. Dotyczą one między innymi pobierania opłaty za przyjęcie odpadów od mieszkańców co nieraz wiąże się z koniecznością egzekucji tych należności. Jednak.

Egzekucja ruchomości

Egzekucja ruchomości

Opracowanie internetowe zawiera streszczenie znajomości z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej również studentom jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany indywidualne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Co jeszcze mamy ciekawego

Top